Lời tiên tri- Bài 1: Tại sao bạn sống trong thời đại này?

Tôi muốn nói với các bạn là người đã biết Chúa, biết tình yêu thương của Ngài, được cứu rỗi. Bạn hãy nhìn xem những người chưa nhận được sự cứu rỗi. Họ đang ở dưới tay của ác quỷ, bị nó đày đọa mà không biết.

Trước khi tin Chúa, bạn cũng như họ, làm nô lệ cho tội lỗi, cho ác quỷ. Nhưng nay bạn đã được Chúa giải phóng khỏi ách của Sa-tan, cho bạn được tự do. Hơn nữa, Chúa đã đặt bạn sống trong thời đại này, hẳn Ngài phải có một mục đích cao cả cho bạn.

Jesus saves

 I. Đây là thời đại cuối cùng

 Ngày Đức Chúa Jê-sus trở lại rất gần.

Lời tiên tri cho ta biết rõ ràng như thế.

Tình hình thế giới, nhất là tình hình miền Trung Đông cho ta biết như thế.

Chính Đức Chúa Jê-sus phán trong lời tiên tri trên núi Ô-li-ve, chép trong Ma 24 cho ta biết như thế.

Ma 24:15: Đức Chúa Jê-sus nhắc đến lời tiên tri Đa 9:27: Theo đó, Tuần lễ cuối cùng của lời tiên tri Đa-ni-ên, tức 7 năm chót của các thời đại sắp diễn ra, khi có một hòa ước ký kết giữa người Do-thái với người Palestine, khi hòa ước này qui định việc người Do-thái được sử dụng núi Si-ôn (tức là nơi xây đền thờ) chung với người Hồi giáo.

DSC_0143

Người Do-thái sẽ xây lại đền thờ đã bị người La-mã phá đổ. Và thời kỳ đại nạn Kinh Thánh nói đến sẽ xảy ra ngay sau đó.

II.Chương trình lớn của Chúa

 Bạn đã biết, vì yêu chúng ta, Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã thiết lập một chương trình cứu rỗi.

1. Đức Chúa Cha Hi sinh Con Một: Giăng 3:16.

2. Đức Chúa Jê-sus nhập thể làm Người: “Khi kỳ hạn đã mãn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra…” (Ga-la-ti 4:4).

3. Đức Chúa Jê-sus hi sinh tính mệnh: Đức Chúa Jê-sus đã đến với mục đích hi sinh tính mệnh cho người có tội, chết thay cho người có tội để cứu họ, và sống lại để xưng họ là người công chính.

a. Đức Chúa Jê-sus sống lại:

Sự sống lại của Đức Chúa Jê-sus Christ chứng minh con đường cứu chuộc của Đức Chúa Trời đi qua Đức Chúa Jê-sus. Chỉ có Chúa Jê-sus Christ chết thay người có tội. Cũng chỉ có một mình Ngài sống lại vì Chúa là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống.

b. Đại Mạng Lệnh:

Sau khi làm xong công tác cứu chuộc, Đức Chúa Jê-sus trao lại uy quyền cho các môn đồ, dạy họ môn đệ hóa muôn dân: “Tt c uy quyn trên tri dưi đt đã giao cho Thy. Vy, hãy đi, khiến muôn dân tr thành môn đ Ta, nhân danh Đc Cha, Đc Con và Đức Thánh Linh làm báp-tem cho hVà dy h vâng gi mi điu Thy đã truyn cho các con. Và này, Thầy vi các con luôn luôn, t nay cho đến ngày tn thế” (Ma 28:18-20).

Uy quyền và công tác đã được Chúa ủy thác. Phần ta, chỉ cần nhận lãnh uy quyền và thi hành công tác.

III. Phần việc ta trong chương trình lớn.

Mỗi chúng ta là môn đồ Đấng Christ đều nhận được một phần hành trong chương trình vĩ đại này. Bạn là môn đồ phải không? Bạn đã nhận được phần công tác Chúa giao cho mình chưa?

Công việc được chia ra làm hai phần: trực tiếp và gián tiếp.

1. Trực tiếp: Dành cho những người ra đi

Người ra đi khiến muôn dân trở thành môn đồ Đấng Christ. Họ là những nhà truyền giáo đi truyền bá Phúc Âm khắp nơi. Người tin sẽ được làm báp-tem nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.

Người đi dạy Lời Chúa cho những người tin để họ vâng giữ mọi điều Chúa đã truyền. Họ là những nhà dạy đạo cho các tín hữu.

2. Gián tiếp: Cầu nguyện, dâng hiến

Hai công tác cầu nguyện, dâng hiến cũng vô cùng quan trọng, không kém gì công tác của những người ra đi.

Mỗi cuộc truyền giáo đều cần những đoàn cầu nguyện yểm trợ trước khi truyền giảng, trong khi truyền giảng, và sau khi truyền giảng. Công cuộc dạy đạo cũng luôn luôn cần người cầu thay.

Công tác dâng hiến yểm trợ truyền giáo và dạy đạo không thể thiếu sót. Không phải chỉ những người có khả năng tài chính mới dâng hiến cho công tác truyền giáo và dạy đạo. Dâng hiến là một đặc ân chung cho mọi tín hữu. Người dâng hiến luôn kinh nghiệm những phước hạnh lớn lao từ trời, cả tâm linh, lẫn thể chất.

Ngoài ra, người cầu thay và dâng hiến sẽ được chia phần thưởng với người truyền giảng và dạy đạo.

IV. Giá của người môn đồ Chúa phải trả

Người viết sách “Giá người môn đồ Chúa phải trả” (The Cost of Discipleship) là Dietrich Bonhoeffer, một Mục sư người Đức bị quốc xã Đức bỏ tù và xử treo. Ông nhấn mạnh việc môn đồ Đức Chúa Jê-sus phải theo Thầy, chịu thương khó với Thầy.

The Cost of Discipleship-1

Ông viết: “Ân điển rẻ tiền là ân điển không cần ăn năn, không cần trả giá môn đồ, không cần thập tự giá, không cần Đức Chúa Jê-sus Christ.”

“Ân điển đắt giá là ân điển kêu gọi ta bước theo Đức Chúa Jê-sus, nhận được lời tha thứ cho tâm linh tan vỡ, cho tấm lòng ăn năn. Nó có giá trị vì nó đòi hỏi một người đặt mình dưới ách của Đấng Christ và đi theo Ngài.”

Rô-ma 8:35 chép: Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Phải chăng hoạn nạn, gian khổ, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay gươm giáo?”

Người môn đồ của Đức Chúa Jê-sus phải vác thập tự giá mình mà theo Thầy. Người môn đồ Đấng Christ phải dấn thân cho Chúa, cho nước Trời. Vô số người đang hư mất, người môn đồ Đấng Christ phải đem Tin Lành đến cho họ. Người môn đồ không chỉ dấn thân vì trung thành hay vì kỷ luật, nhưng vì yêu Chúa.

Bạn yêu Chúa phải không?

Love-For-Jesus

Hãy làm điều Chúa dạy (Giăng 14:15,21,23).

Hãy dấn thân cho Chúa, theo gương Thầy mình, cũng như gương các tiền nhân.

Các sứ đồ của Đức Chúa Jê-sus Christ đều đã đi con đường Chúa Jê-sus đi, trừ sứ đồ Giăng bị đày trên đảo Bát-mô đến khi chết, các sứ đồ khác đều tử vì đạo.

Còn bạn?

Được Chúa cho vinh dự sống trong thời đại cuối rốt với mùa gặt vĩ đại cuối cùng; tuy hoạn nạn của thời kỳ này rất lớn. Nhưng dù “hoạn nạn, khốn cùng, đói khát, trần truồng, gươm giáo,” “Dù chết hay sống,” người môn đồ trung thành vẫn một lòng bước theo Thầy mình là Đức Chúa Jê-sus Christ.

Bạn sẽ là người làm khách bàng quan ngồi nhìn thời cuộc, hay bạn sẽ dấn thân theo Chúa?

Kinh Thánh Rô-ma 8:38, 39 trả lời thay cho người môn đồ trung tín:

“… Dù chết hay sng, dù thiên s hay ác qu, dù vic hin ti hay tương lai, dù quyn thế, dù tri cao hay vc sâu, dù bt c loài th to nào cũng không th phân r chúng ta khi tình yêu thương ca Đức Chúa Trời, trong Đức Chúa Jê-sus Christ, Chúa chúng ta.

Dù Hội thánh phải chờ đợi ngày Chúa trở lại, chịu bắt bớ suốt thời kỳ đại nạn đi nữa, nó chỉ là 3 năm rưỡi, tức 42 tháng (Khải 13:5b), không thể so sánh với thời gian vĩnh cửu hạnh phúc với Chúa.

Lời Đức Chúa Jê-sus trong Khải 2:10: “Đừng sợ những nỗi gian khổ con sắp phải chịu… Hãy trung tín cho đến chết; Ta sẽ ban cho con mũ triều thiên của sự sống.”

Chúa muốn hỏi bạn như đã hỏi Phê-rơ: “Con yêu Ta không?”

Bạn hãy dấn thân vì yêu Chúa, Đấng đã chết và sống lại cho mình.