Sự Công Chính – Điều Kiện Chúa Nhậm Lời Cầu Nguyện (Phần II)

Chúng ta tiếp tục học về lời cầu nguyện của người công chính được Chúa nghe. Thư Gia-cơ 5:16 chép: “Vậy, hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau để anh em được chữa lành. Lời cầu nguyện của người công chính đầy năng quyền và hiệu nghiệm.”

Trong bài trước, chúng ta đã học:

I. Sự Công chính gồm có 3 phần:

1. Sự công chính của Đức Chúa Trời.

2. Sự công chính bởi đức tin mà được, từ đức tin qua đức tin.

3. Người công chính sống bởi đức tin.

Bây giờ chúng ta học phần II. Lời cầu nguyện của người công chính:

II. Lời cầu nguyện của người công chính

Phần này chúng ta chia ra: Lời cầu nguyện của người công chính đầy năng quyền; và Lời cầu nguyện của người công chính đầy hiệu nghiệm.

1. Lời cầu nguyện đầy năng quyền.

1Vua 18:30-38 chép về lời cầu nguyện của một người công chính là tiên tri Ê-li: “Bấy giờ, Ê-li nói với cả dân sự rằng: ‘Hãy đến gần ta.’ Dân sự đến gần người. Đoạn, Ê-li sửa lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy.  Người lấy mười hai hòn đá, theo số mười hai chi phái của các con trai Gia-cốp, là người mà lời của Đức Giê-hô-va đã phán cho rằng: ‘Y-sơ-ra-ên sẽ là tên ngươi.’  Người dùng mười hai hòn đá ấy mà dựng lên một cái bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va; chung quanh bàn thờ, người đào một cái mương đựng được hai đấu hột giống; rồi chất củi, sả bò tơ ra từng miếng, và sắp nó lên trên củi. Kế người nói: ‘Hãy múc đầy bốn bình nước, và đem đổ trên của lễ thiêu và củi.’ Người lại nói: ‘Hãy làm lần thứ nhì;’ thì người ta làm lần thứ nhì. Người tiếp: ‘Hãy làm lần thứ ba,’ và họ làm lần thứ ba, cho đến đỗi nước chảy chung quanh bàn thờ, và đầy cái mương nữa.

19_Elijah_Baal_1024

Đến giờ dâng của lễ chay ban chiều, tiên tri Ê-li đến gần và nguyện rằng: ‘Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác, và của Y-sơ-ra-ên, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự nầy.  Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự nầy nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại.’  Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi,đá, bụi, và rút nước trong mương.”

Tiên tri Ê-li cầu nguyện đầy năng quyền vì:

Trong câu 36, ông nhân danh Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Cũng như ngày nay, chúng ta nhân danh Đức Chúa Jê-sus Christ mà cầu nguyện.

Giăng 16:26-27 chép lời dạy của Đức Chúa Jê-sus: “Ngày ấy, các con sẽ nhân danh Thầy cầu xin; Thầy không nói: Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho các con. Vì chính Chúa Cha yêu các con, bởi các con đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Đức Chúa Trời mà đến.”

Chúng ta nhân danh Đức Chúa Jê-sus cầu nguyện, lời cầu nguyện của chúng ta đi thẳng lên Đức Chúa Cha, vì chúng ta được Đức Chúa Cha yêu. Như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ như lời cầu nguyện của tiên tri Ê-li, đầy quyền năng.

Trong câu 37, ông cầu: “Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến lòng họ trở lại.”

Lời cầu nguyện tha thiết, với mục đích tôn cao danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và chính Ngài khiến lòng dân sự “trở lại, bỏ con đường tà” (2Sử 7:14); và nhìn biết “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” (1Vua 18:39).

Dân Y-sơ-ra-ên đã bỏ Đức Chúa Trời, đi thờ Ba-anh và Át-tạt-tê. Nhưng khi thấy lửa trên trời giáng xuống đốt của lễ thiêu trên bàn thờ, họ tung hô: “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Lửa trên trời giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá bụi, và rút nước trong mương” (1Vua 18:38).

22_Elijah_Baal_1024

Đây là lần thứ hai Kinh thánh chép về Chúa đáp lời cầu nguyện bằng lửa. Lần thứ nhất là khi vua Sa-lô-môn cung hiến đền thờ (2Sử 7:1).

2. Lời cầu nguyện đầy hiệu nghiệm.

Ê-li cầu nguyện: “Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự nầy nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại” (1Vua 18:37).

Lời cầu nguyện hiệu nghiệm là lời cầu nguyện được Chúa đáp ứng.

Đức Giê-hô-va đã đáp lời cầu nguyện tha thiết của tiên tri Ê-li trước mặt cả dân Y-sơ-ra-ên và A-háp. Lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt của lễ.

Trước đó, vua A-háp và hoàng hậu Giê-sa-bên ra tay bắt bớ đạo Chúa, giết các tiên tri; nhưng trọng đãi các tiên tri của tà thần Ba-anh và Át-tạt-tê. Còn dân chúng thì “đi giẹo hai bên,” nghĩa là thờ cả Chân thần lẫn tà thần (1Vua 18:21).

Nhưng sau biến cố ở núi Cạt-mên hôm ấy, tiên tri Ê-li giết tất cả tiên tri của các tà thần (450 của Ba-anh, 450 của Át-tạt-tê: 1Vua 18:19).

Trước biến cố Cạt-mên 3 năm rưỡi, Ê-li đã cầu nguyện xin cho không có mưa rơi xuống đất. Và trời không mưa như lời cầu nguyện. Tại Cạt-mên, sau khi lửa từ trời rơi xuống, sau khi tiêu trừ các tiên tri tà thần, tiên tri Ê-li lại cầu nguyện xin cho có mưa. Mưa liền trút xuống (Gia-cơ 5:17-18; 1Vua 18:41-46).

25_Elijah_Rain_1024

Kết luận:

Châm 15:29: “Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác; Nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình.”

Có lẽ ở đời không ai phân biệt giữa người bất công bất nghĩa và người công chính. Nhưng đối với Chúa không phải như vậy. Ngài phân biệt hai hạng người rất rõ ràng.

Hạng bất công không thể nào đến gần để cầu xin điều gì từ Chúa. Trong khi người công chính – người được Chúa kể là công chính nhờ Huyết Đức Chúa Jê-sus tẩy thanh, và nhờ đức tin – được đến gần Chúa và khi họ cầu nguyện, được Ngài nghe.