Sự Công Chính – Điều Kiện Chúa Nhậm Lời Cầu Nguyện (Phần I)

Sự công chính là điều Chúa đòi hỏi để Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta.

Gia-cơ 5:16: “Vậy, hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau để anh em được chữa lành. Lời cầu nguyện của người công chính đầy năng quyền và hiệu nghiệm.”

Thế nào là công chính?

“Vì trong Tin lành, sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra nhờ đức tin, và từ đức tin đưa đến đức tin, như có chép: ‘Người công chính sẽ sống nhờ đức tin’” (Rô-ma 1:17).

1. Sự công chính của Đức Chúa Trời

 Rô-ma 3:10: “Chẳng có ai công chính, dù một người cũng không.”

Ê-sai 64:4: “… Mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp.”

Một người muốn đến với Cha, muốn được Cha nhậm lời phải được kể là công bình, mà sự công bình của con người không chấp nhận được, phải là sự công bình của Cha, muốn có phải qua Huyết Chúa Jê-sus.

cross,4

Rô-ma 3:25: “Đức Chúa Jê-sus là Đấng được Đức Chúa Trời lập trước mặt mọi người như một của lễ chuộc tội, nhờ Huyết Đức Chúa Jê-sus cho người nào tin. Như vậy, Đức Chúa Trời chứng tỏ Ngài là Đấng công chính, vì Ngài nhẫn nại, bỏ sang một bên các tội đã phạm trong thời quá khứ.”

Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính, người có tội đứng trước Đức Chúa Trời phải chết. Như vậy, muốn được Chúa nhậm lời cầu nguyện của mình phải công chính trước mặt Đức Chúa Trời, phải được Huyết Chúa Jê-sus rửa sạch sau khi ăn năn tội.

Làm sao để nhận được sự công chính? Phải ăn năn tội và tin Đấng đổ Huyết ra cho chính mình, mình được công chính.

2. Sự công chính bởi đức tin mà được

a. Bởi đức tin mà được

Tin Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính, cũng có nghĩa Đức Chúa Trời là Sự Công Chính. Nói đến Đức Chúa Trời, người ta hiểu đó là nguồn gốc của sự công chính, cũng như nói Đức Chúa Trời là Tình Yêu Thương.

Chúa Jê-sus Công Chính: Chúa Jê-sus đến thế gian, Ngài là Đấng Công Chính như Đức Chúa Trời, Chúa Jê-sus dạy chúng ta về sự công chính của Đức Chúa Trời và nếu không công chính thì không ai được hưởng Nước Đức Chúa Trời.

Lời dạy của Chúa Jê-sus không phải lý thuyết suông. Sau khi Chúa dạy, Chúa cho chúng ta phương thức để thực hành đó là qua cái chết của Ngài, Huyết Chúa Jê-sus rửa sạch lòng người tin. Nhờ đức tin, một người không công chính, bất công trở thành một người công chính nhờ Huyết Chúa Jê-sus rửa sạch lòng.

Vậy nên, sự công chính này đến bởi đức tin.

b. Từ đức tin qua đức tin

Một người tin Chúa được sự cứu rỗi, được Chúa kể là công chính. Con người không dừng chân tại đó, cuộc sống thực tại của một người theo Chúa còn có những bước kế tiếp khi người đó còn sống trên đất này. Kinh nghiệm cuộc đời của quý vị dạy mình nhiều về đức tin.

step by step

Mỗi lần có việc gì xảy ra, những việc khó khăn, bệnh hoạn thường là những điều thử thách đức tin mình, nhờ đức tin, mình tiếp tục bước những bước mới, làm cho đức tin mình lớn hơn.

“Từ đức tin qua đức tin”: mình không thể nhảy vọt, nhưng đi từng bước và đức tin mỗi một ngày thăng tiến.

3. Người công chính sống bởi đức tin

Sống bởi đức tin có nghĩa là bước đi từng bước một bởi đức tin. Buổi sáng thức dậy tin vào sự thành tín của Chúa, hít thở không khí mình được sự dự liệu của Chúa, giúp đỡ trong công việc, chữa lành khi ốm đau, đối với mình là đức tin, chính Chúa cho mình từng bước như thế. Trong khi người vô tín cho là đương nhiên.

 Kết luận:

Đó là sự khác nhau giữa người công chính và không công chính. Từ đức tin qua đức tin là nếp sống hàng ngày của Cơ Đốc nhân.

Không tin qua không tin đó là nếp sống không phải của Cơ Đốc nhân. Không tin, nghi ngờ, không đặt đức tin trọn vẹn nơi Chúa, những người đó không được Chúa đáp ứng (nhậm lời cầu nguyện).