Hết Lòng – Điều Kiện Chúa Nhậm Lời Cầu Nguyện

Kinh Thánh Giê-rê-mi 29:12-13: “Bấy giờ các con sẽ kêu cầu Ta, chạy đến cầu khẩn Ta, và Ta sẽ nhậm lời các con. Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng.”

Chúa sẵn sàng nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng Chúa sẽ không vừa lòng khi thấy chúng ta hờ hững, coi thường điều mình xin Chúa. Cho nên Chúa đòi hỏi chúng ta phải hết lòng. Hết lòng có nghĩa là với một tấm lòng, một ý chí thống nhất, trọn vẹn, không phân chia.

1. Lời hứa: Ta sẽ nhậm lời (Câu 12)

Như một người Cha đầy lòng yêu thương con mình, Chúa luôn luôn phán: Ta sẽ nhậm lời con.

Thi 91:15: “Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian truân, Ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người.”

children-praying1

 

Ês. 65:24: “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu Ta; họ còn nói, Ta đã nghe rồi.”

Lu 11:9: “Vậy, Thầy bảo các con: Hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở ra.”

2. Khi các con tìm kiếm Ta hết lòng (Câu 13)

Chúa đòi hỏi chúng ta phải hết lòng.

a. Phải hết lòng Yêu Chúa: “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục 6:5).

b. Phải hết lòng Tin cậy Chúa: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm 3:5).

c. Phải hết lòng Ăn năn: “Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng Ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu” (Giô-ên 2:12).

Đó là ba điều chính yếu quan trọng của một con dân Chúa: Yêu Chúa, Tin Chúa, và Ăn năn. Phải hết lòng trong từng điều một.

Vậy, khi ta thỉnh cầu Chúa một điều gì, nếu ta hời hợt, không coi là quan trọng, không hết lòng, Chúa không muốn nghe chúng ta, vì chúng ta không hết lòng yêu Chúa, không hết lòng tin cậy Chúa, cũng không hết lòng ăn năn trở về cùng Chúa.

Chúa đã hết lòng với ta để cứu ta. Sa-tan cũng đang hết lòng muốn lôi kéo chúng ta vào con đường tội lỗi. Cho nên, chúng ta không thể không hết lòng mà nhận lãnh điều gì từ Chúa.

3. Kết luận

Lời hứa này trong sách Giê-rê-mi đã được ứng nghiệm trong sách Đa-ni-ên 9, khi tiên tri Đa-ni-ên biết số năm (70 năm) Chúa đã phán với tiên tri Giê-rê-mi sắp mãn (câu 2), ông hết lòng cầu nguyện, và Chúa đã đáp lời ông. Không những Chúa chỉ đáp lời riêng cho cho tiên tri Đa-ni-ên, mà Ngài cũng đã cho cả nhân loại thấy được tương lai, từ thời ấy cho đến ngày cuối cùng (Đa 9:20-27).

Thật là khích lệ. Vì:

Chúa Thành tín. Ngài hứa: Ta sẽ nhậm lời con. Và Ngài nhậm lời.

Trong kinh nghiệm sống của các bạn, chắc cũng đã có những lần được Chúa đáp lời cầu nguyện đúng lúc, kịp thời khiến bạn không thể nào quên được.

Tiên tri Đa-ni-ên đã nắm lấy thời điểm mà Chúa đã tiết lộ cho tiên tri Giê-rê-mi để cầu nguyện cho dân tộc mình là Y-sơ-ra-ên.

Lời tiên tri trong Kinh Thánh về ngày Chúa trở lại cũng đã được bày tỏ trong nhiều sách. Nếu ngày nay chúng ta nắm lấy thời điểm, cầu xin Chúa cứu đồng bào, đồng loại, chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời.

Giăng 4:35: “Các con nói: ‘Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt,’ phải không? Nhưng, Thầy bảo các con: ‘Hãy nhìn lên, xem khắp cánh đồng! Lúa đã chín vàng, sẵn chờ gặt hái.’”

Dong lua chin

Mùa gặt đang trúng các bạn ơi!

Điều cần thiết là:

Hết lòng cầu nguyện xin Chúa sai nhiều con gặt. Cũng xin Chúa thương xót và sử dụng chính mình để gặt hái cho Chúa. Vì chỉ có linh công còn lại đời đời.

Đừng hời hợt, cũng đừng vô tín. Đừng trở thành người ngăn trở việc gặt hái những linh hồn hư mất cho Chúa.