Đọc Kinh Thánh hàng ngày 20/6/2015

Hãy ngước mắt lên các tầng trời, 
Và cúi nhìn dưới đất;
Vì các tầng trời sẽ tan ra như khói,
Đất sẽ  cũ mòn như chiếc áo,
Cư dân trên đất sẽ chết như ruồi.
Nhưng sự cứu rỗi của Ta còn đời đời,
Sự công chính Ta không bao giờ chấm dứt.

Thi thiên 51:6

stairway-to-the-sky