KHÔNG CÒN THÌ GIỜ NỮA (Khải huyền 10:6b)

Sách Lê-vi Ký 23 nói về các ngày lễ trọng thể. Các ngày lễ này được chia ra làm hai nhóm:

-Lễ mùa Xuân gồm có: Lễ Vượt qua, Lễ Bánh Không men, Lễ Hoa quả đầu mùa và Lễ Ngũ Tuần.

-Lễ mùa Thu gồm có: Lễ Thổi kèn, Lễ Chuộc tội, và Lễ Lều tạm.

Các Lễ trong Cựu Ước đều nói về Đức Chúa Jê-sus.

Nhóm lễ Mùa Xuân đều đã được ứng nghiệm, theo thứ tự:

Đức Chúa Jê-sus chết đúng vào Lễ Vượt qua. 

Chúa được chôn vào Lễ Bánh Không men.

Chúa sống lại vào ngày Lễ Hoa quả đầu mùa (Ngài là Trái đầu mùa của những kẻ ngủ).

Đức Thánh Linh giáng lâm vào Lễ Ngũ Tuần.

Nhóm các ngày Lễ mùa Thu sẽ được ứng nghiệm trong kỳ Đức Chúa Jê-sus trở lại.

Bắt đầu là Lễ Thổi kèn, Kinh thánh 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.” Rồi sẽ đến Lễ Chuộc tội và Lễ Lều tạm.

Chúa nhật 9/9/2018 này là Lễ Thổi kèn. Chúng ta không nói là Chúa sẽ trở lại vào Chúa nhật này, vì chúng ta không biết ngày cũng không biết giờ. Nhưng chúng ta biết Chúa có thể đến bất cứ lúc nào, vì chúng ta biết mùa. Kinh thánh chép: Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa. (Ma-thi-ơ 24:32-33)

Quý vị và các bạn đã chuẩn bị đón Chúa chưa?

SĐĐ