Đọc Kinh Thánh Hàng Ngày 26/6/2018

Đức Chúa Jê-sus đáp:

“Vì đức tin các con nhỏ bé.

Thật, Thầy bảo các con,

nếu có đức tin bằng hạt cải,

các con có thể bảo hòn núi này:

‘Dời đi chỗ khác!’ nó sẽ dời đi;

và chẳng có việc gì các con không làm được.”

Ma-thi-ơ 17:20 (BD 2005)