Đấng Christ chịu chết

“… Đấng Christ chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh” (1Cơr. 15:3,4).

Kinh Thánh báo trước về sự chết và sự sống lại của Con Đức Chúa Trời, là Đấng Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta từ ban đầu.

3 cross

Đức Chúa Jê-sus đã đến thế gian trên 2.000 năm trước đây để thực hiện lời hứa đó. Ngài đã nhập thể làm người, sống 30 năm ở Na-xa-rét, một làng nhỏ trong nước Do-thái, sống như một con người bình thường. Suốt ba năm sau chót của cuộc đời, Đức Chúa Jê-sus truyền giảng Tin Lành về Nước Trời, cứu giúp những người khốn khổ. Cuối cùng, Ngài chịu chết trên cây thập tự. Ba ngày sau, Ngài đã sống lại.

1. Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta

“Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô 5:8).

dang christ chiu chet 1

Từ A-đam trở đi, mọi người đều phạm tội (Rô 3:23).

Trong xã hội loài người cũng như trong Nước Trời, người có tội phải đền tội. Theo luật của Đức Chúa Trời: ai phạm tội phải chết (Ê-xê 18:20).

Vì mọi người đều phạm tội (kể cả quý vị và tôi), nên mọi người phải chết. Chết thân thể và chết tâm linh đời đời.

Đức Chúa Jê-sus đã đến để chịu hình phạt mà chúng ta đáng lẽ phải chịu. Ngài đứng vào chỗ của chúng ta là tội nhân, chịu hình phạt của chúng ta, chết thay cho chúng ta. Chỉ có sự chết của Đấng vô tội thay cho người có tội mới có giá trị (1Phi 3:18). Và chỉ có Chúa là Đấng vô tội.

Vậy, trong khi mọi người vô phương tự cứu, Đấng Christ đã đến giải cứu chúng ta, vì Ngài yêu thương chúng ta.

2. Đấng Christ chịu chết theo lời Kinh Thánh

Lời Kinh Thánh nói trước về sự chết của Đức Chúa Jê-sus rất nhiều, và tất cả đều đã được ứng nghiệm:

– Thi thiên 22:14-16 (chừng 1.000 năm trước) nói về sự đau đớn Chúa Jê-sus chịu khi bị đóng đinh trên thập tự giá.

– Ê-sai 53:4-6 (trên 700 năm trước): “Thật Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta… Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bệnh… Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người.”

– Ê-sai 53:12: “… Người cầu thay cho những kẻ phạm tội.”

3. Ngài chết cho ta được sống

Nhờ sự hi sinh của Đức Chúa Jê-sus, tất cả những ai tin Ngài là Con Đức Chúa Trời đã chết thay cho mình, vì tội của mình, đều được sự sống đời đời.

– Giăng 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

– Giăng 3:36: “Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”

Điều cần được nêu lên ở đây là TIN. Ai tin, thì được sự sống đời đời. Sự cứu rỗi đã được thực hiện nhờ Đức Chúa Jê-sus hi sinh. Nhưng Ngài chỉ cứu những ai TIN Ngài đã chết thay cho họ.

Món quà cứu rỗi đang dành sẵn, đang trao ra, ai nhận sẽ được. Mời quý vị hãy nhận cho mình sự tha thứ của Chúa Jê-sus, nhận tất cả những điều Ngài đã làm cho chúng ta.