Phước hạnh đầu năm – Bài Chúc phước A-rôn

Đây là những lời Đức Giê-hô-va bảo A-rôn và các con trai ông chúc phước cho dân sự, thường được gọi là Bài Chúc phước A-rôn: “Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng Mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!” (Dân số Ký 6: 24-26).

Nhân ngày đầu năm, chúng ta học qua ý nghĩa của Bài Chúc phước A-rôn. Vì là con dân của Chúa ngày nay, chúng ta vẫn có thể nhận được những lời chúc phước ngày xưa, nếu chúng ta mở lòng ra, thưa với Chúa: Xin cho con những điều này.

1. Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi

Lời chúc phước thứ nhất này theo thể tổng quát, diễn tả những phước hạnh đến từ Đức Giê-hô-va, Đấng Chí Cao, và vì thế, những phước hạnh được bảo vệ khỏi kẻ ác của đời này chận đứng, phá hại.

a. Đức Giê hô va ban phước cho ngươi.

“Ban phước”: Bărakh (Hy-bá) có nghĩa: Quỳ xuống, chúc phước, nhận phước.

Bărakh cũng còn có nghĩa là rủa sả, báng bổ: “Sau những ngày tiệc tùng, Gióp cho gọi các con về để làm lễ thanh tẩy chúng. Ông thức dậy sớm và dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì ông thầm nghĩ: ‘Biết đâu các con ta đã phạm tội và trong lòng phỉ báng Đức Chúa Trời.’ Gióp thường xuyên làm như vậy” (Gióp 1:5; 1Các vua 21:10:13). Tuy nhiên, có một mối quan hệ gần gũi giữa quỳ xuống và nhận phước hạnh, nên ý nghĩa ban phước là ý mạnh.

Tulips-flowers

b. Đức Giê-hô-va phù hộ ngươi.

“Phù hộ”: Shămar (Hy-bá) có nghĩa: Giữ, chăm sóc, bảo hộ: “Lạy Đức Giê-hô-va, con nương náu mình nơi Ngài; Xin đừng bao giờ để con bị hổ thẹn” (Thi 71:1).

Shămar cũng còn được dùng với nghĩa hẹp: canh phòng, theo dõi, rình rập: “Tra chân con vào cùm, theo dõi mọi đường lối của con và định giới hạn cho mỗi dấu chân con” (Gióp 13:27; 33:11; Thi 56:6).

 Như thế, sự ban phước và phù hộ đi đôi với nhau.

“Thứ nhất, sự ban phước của Chúa là công việc tốt lành Chúa đang hành động, qua đó, cả một nguồn phước tuôn đổ xuống trên chúng ta. Và thứ hai, lời cầu nguyện xin Chúa phù hộ dân Ngài, và vì chỉ có Chúa là Đấng bảo hộ Hội thánh, Ngài bảo toàn Hội thánh bằng quyền năng siêu phàm” (Calvin).

2. Đức Giê-hô-va chiếu sáng Mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi.

Lời chúc phước thứ hai này nói về phước hạnh của Chúa một cách gần gũi hơn, bày tỏ sự quý mến và ân điển Ngài.

a. Đức Giê-hô-va chiếu sáng Mặt Ngài trên ngươi

“Mặt”: Panim (Hy-bá): Mặt, có thể nói về sự hiện diện.

Mặt Chúa là bản chất, là thuộc tính của Chúa, hay là chính Chúa nhìn vào mặt chúng ta. Đây là hình ảnh lúc Chúa tạo dựng nên con người. Mặt Chúa đối diện với mặt A-đam, vinh hiển Chúa chiếu vào mặt A-đam. Ánh sáng chiếu rạng tình yêu thương, đầy sức sống và sự tốt lành

 Phục 30:20: “Hãy yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vâng theo tiếng phán Ngài và gắn bó với Ngài, vì Ngài là sự sống của anh em; Ngài sẽ cho anh em được ở lâu dài trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ anh em là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.”

Thi 27:1: “Đức Giê-hô-va là Ánh sáng và là Sự cứu rỗi của tôi, tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là Đồn lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai?”

Thi 51

b. Làm ơn cho ngươi:

Chanan (Hy-bá): Làm ơn, ban ơn, tỏ lòng thương xót, nhân từ. Kinh thánh nói đến Đức Giê-hô-va làm ơn 41 lần. Ngài là Đấng làm ơn.

Thi thiên 4: 6: “Nhiều người nói: Ai sẽ cho chúng ta thấy phước? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng Mặt Ngài.”

Nhiều người chú ý đến phước vật chất, nhưng sự vinh hiển Chúa soi trên mình là quý hơn phước vật chất nhiều. Khi một người tìm cầu Chúa, ra mắt Chúa, đứng trong sự hiện diện của Chúa thì sự vinh hiển Chúa chiếu trên người đó, Mặt Chúa chiếu sáng mặt người đó, và mặt người đó phản chiếu sự vinh hiển của Chúa.

3. Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi.

Lời chúc phước thứ ba bày tỏ quyền năng của Chúa. Công việc quyền năng của Đức Giê-hô-va đối với chúng ta là con người, bắt đầu bằng sự cứu rỗi, và kết thúc bằng sự bình an.

a. Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi.

“Đoái xem”: gồm cả những chữ:

Nasa (Hy-bá): ngước lên, mang, nhấc lên; Panim (Hy-bá): mặt, sự hiện diện.

Bản King James dịch là: “Đức Giê-hô-va ngước Mặt trên tôi” (The Lord lift up His countenance upon thee).

Bản NIV dịch là: “Đức Giê-hô-va quay Mặt nhìn tôi” (The Lord turn His face toward you).

Thi thiên 44:3: “Vì họ chẳng nhờ thanh gươm mình mà được xứ, cũng chẳng nhờ cánh tay mình mà được cứu; bèn nhờ Tay hữu Chúa, Cánh tay Chúa, và sự sáng Mặt Chúa, vì Chúa làm ơn cho họ.”

Khi Chúa quay lại nhìn chúng ta, thấy chúng ta ở trong sự khó khăn, hoạn nạn, có khi phải chiến đấu với tội lỗi nữa thì Ngài làm ơn, cho chúng ta chiến thắng, cứu rỗi chúng ta.

cha con-1

b. Đức Giê-hô-va ban bình an cho ngươi.

“Bình an”: Shalom (Hy-bá): Sự an toàn, an bình, kể cả tình trạng sức khỏe tốt (Sáng 37:14; Gióp 21:9: “Nhà cửa chúng an toàn không sợ hãi, ngọn roi của Đức Chúa Trời chẳng đụng đến chúng”).

Sự ban bình an của Đức Giê-hô-va gồm tất cả những điều tốt do Ngài thiết lập, chuẩn bị, dự liệu cho chúng ta.

Sự bình an là trái của ân lành Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta, những người công chính của Chúa trong năm mới, vì bông trái của sự công chính là bình an (Gia 3:18). Nếu chúng ta biết mình được kể là công chính nhờ Huyết Đấng Christ tha thứ mọi tội lỗi khi chúng ta ăn năn, chúng ta có sự bình an.

Vậy, chúng ta biết chắc rằng ý muốn Đức Chúa Trời là cho chúng được phước hạnh, cả tâm linh lẫn thể chất, nên Ngài qui định sự chúc phước.

Tóm lại, trong ngày đầu năm, chúng ta học hiểu bài chúc phước này để rồi nhận lãnh các phước hạnh đó cho mình.

Hãy hết lòng tìm cầu tìm cầu Chúa (Ma 6:33: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các con mọi điều ấy nữa”) và mở lòng đón nhận điều tốt nhất Ngài muốn ban cho chúng ta (Ma 6:33; Lu 12:31).