Con Đường Tốt Lành

 

con duong tot lanh

Vậy, hãy thiết tha mong ước cho được ân tứ cao trọng nhất.

Bây giờ,tôi xin chỉ cho anh em con đường cao diệu hơn.

Nên bây giờ còn lại ba điều:

đức tin, hi vọng và tình yêu thương;

nhưng tình yêu thương cao cả nhất.

1 Cô-rinh-tô 12:31; 13:13 (BD 2005)