Cây Vả Tâm Linh

Một khi chúng ta thực sự hiểu biết Ngài

là Đấng lấy quyền năng và đức hạnh siêu việt kêu gọi chúng ta,

Ngài sẽ dùng thần quyền ban cho chúng ta

tất cả những nhu cầu để sống và sống đạo đức.

Cũng với quyền năng và đức hạnh siêu việt ấy,

Ngài còn ban cho chúng ta những lời hứa rất cao quý, trọng đại,

để anh em nhờ đó hưởng được bản tính Ngài,

vì đã thoát khỏi tình trạng sa đọa hư hỏng bởi dục vọng trần gian.

fig tree

Chính vì lý do đó, anh em phải hết lòng,

sao cho đức tin được tăng cường bằng đức hạnh,

đức hạnh được tăng cường bằng sự hiểu biết,

sự hiểu biết bằng sự tự chủ, sự tự chủ bằng sự nhẫn nại, sự nhẫn nại bằng lòng tin kính,

lòng tin kính bằng tình huynh đệ, tình huynh đệ bằng tình yêu thương.

2Phi-e-rơ 1:3-7 (BD 2005)