Người Được Ơn

Theo Kinh Thánh Lu-ca 1:26: “Qua tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê,” để báo tin mừng cho cô Ma-ri và cũng báo tin mừng cho nhân loại: Đức Chúa Jê-sus vào đời. Tin mừng này là tin mừng lớn vì con người ở trong sự tối tăm, dưới ách Sa-tan. Bây giờ, có một Đấng Cứu Thế ra đời, Ngài sẽ giải phóng con người khỏi ách thống trị đó. Vì thế, thiên sứ Gáp-ri-ên bắt đầu bằng câu: “Chào mừng người được ơn! Chúa ở với chị!” (Lu-ca 1:28a).

 I. Người được ơn

Thế nào là người được ơn? Đó là người được đoái xem, được Chúa yêu một cách đặc biệt. Một số người được ơn được Kinh Thánh nói tới:

1. Hê-nóc

“Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên, không thấy cái chết, và “người ta không tìm thấy ông vì Đức Chúa Trời đã đem ông đi.” Trước khi được cất lên, ông được chứng nhận là sống đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 11:5).

Chỉ có hai người Kinh Thánh chép là được đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Hê nóc là một. Cũng chỉ có hai người được cất lên không thấy sự chết, đó là Ê-li và Hê-nóc.

2. Nô-ê

Nô-ê, người được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va (Sáng thế Ký 6:8). Như đã nói trên, Nô-ê cùng với Hê-nóc là hai người được Kinh Thánh chép là đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Nô-ê được Chúa sử dụng trong công tác đóng tàu, cứu dòng dõi của người công bình, từ đó sinh ra Đấng Christ.

Ship

3. Đa-vít

Trường hợp vua Đa-vít thật đặc biệt, Công vụ các sứ đồ 7:46 chép: “Đa-vít được đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên xin lập đền thờ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.”

Công vụ 13:22b lại chép: “Ta đã tìm thấy Đa-vít, con trai Gie-sê, một người vừa lòng Ta; Người sẽ thực hiện mọi ý định Ta.”

4. Ma-ri

Theo Lu-ca 1:30: “Thiên sứ bảo: ‘Đừng sợ, Ma-ri, vì chị đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời’” (Lu-ca 1:30).

Cô Ma-ri, người  được ơn trước mặt Đức Chúa Trời là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Ân điển Chúa dành cho Ma-ri khác với những người khác, dầu là những người được kể là “được ơn trước mặt Đức Chúa Trời.” Những người nữ khác không một ai được như thế. Ma-ri khác hơn mọi người, vì cô có trách nhiệm đưa Con Đức Chúa Trời vào đời. Trách nhiệm đặc biệt đó là một phước hạnh vô cùng lớn.

Chúa tìm, Chúa chọn những con người để họ làm công tác cho Chúa, có khi là công tác lớn, có khi là công tác vô cùng lớn. Ma-ri là người được Chúa chọn vì tấm lòng cô đẹp lòng Chúa. Chúa không phân biệt, Chúa chỉ tìm những tấm lòng đầu phục trọn vẹn, sẵn sàng cho  công việc Chúa.

 5. Đức Chúa Jê-sus

“Đức Đức Chúa Jê-sus ngày càng khôn lớn, được đẹp lòng Đức Chúa Trời và mọi người” (Lu-ca 2:52). Trường hợp Đức Chúa Jê-sus là trường hợp tuyệt đối đặc biệt khác thường, vì Ngài chính là Con Một yêu dấu cùa Đức Chúa Trời. Cho nên, các sách Ma-thi-ơ 3:17; 17:5; Mác 9:7; Lu-ca 9:35; II Phi-e-rơ 1:17 còn chép về Ngài: “Đây là Con yêu dấu của Ta, làm đẹp lòng Ta hoàn toàn.” Chỉ có Đức Chúa Jê-sus là đẹp lòng Đức Chúa Cha mọi đường.

Giang 1.1,14

II. Chúa ở cùng ngươi

Một người được Chúa ở cùng là một ân huệ vĩ đại nhất mà con người có thể nhận được. Ngày nay, người ta lấy câu này chúc cho nhau: “Chúa ở cùng anh, chị….” Kinh Thánh chép về một số người được Chúa ở cùng:

1. Môi-se

Nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao cho Môi-se là giải phóng người Y-sơ-ra-ên thoát khỏi cuộc sống nô lệ ở Ai-cập để đi vào xứ mà Chúa đã hứa cho họ. Đứng trước trách nhiệm lớn, nhiều lần ông đã thoái thác; và “Đức Chúa Trời phán rằng: ‘Ta sẽ ở cùng con …’” (Xuất-ê-díp-tô Ký 3:12).

Khi được Chúa ở cùng, Môi-se kinh nghiệm được quyền năng và sự cứu giúp của Chúa trong mọi mặt. Ông thường xuyên tìm kiếm mặt Chúa và gặp được Ngài “Ta sẽ gặp con tại đó; từ bên trên nắp thi ân, giữa hai Chê-ru-bim nằm trên Hòm Chứng Ước, Ta sẽ truyền cho con mọi mệnh lệnh về dân Y-sơ-ra-ên” (Xuất-ê-díp-tô Ký 25:22).

 2. Giô-suê

Sau khi Môi-se qua đời, Giô-suê được Chúa kêu gọi để tiếp tục lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên chiếm đất hứa. Đức Chúa Trời khích lệ và ban cho Giô-suê lời hứa thật tuyệt vời: “Trọn đời con sẽ không ai có thể đứng nổi trước mặt con. Ta sẽ ở với con như Ta đã ở với Môi-se; Ta sẽ không lìa con, không bỏ con đâu” (Giô-suê 1:5).

“… Hãy mạnh dạn, can đảm! Chớ run sợ, chớ kinh hãi! Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi” (Giô-suê 1:9). Với lời hứa của Chúa, Giô-suê đã mạnh dạn đứng lên khích lệ dân sự và ngược lại họ cũng khích lệ ông. Từ đó, mọi người hiệp lòng, sẵn sàng chiến đấu vì trận chiến thuộc về Đức Giê-hô-va.

3. Ghê-đê-ôn

Thiên sứ của Đức Giê-hô-va cũng nói với Ghê-đê-ôn: “Hỡi người chiến sĩ dũng cảm! Đức Giê-hô-va ở với anh” (Các quan xét 6:12). Khi Chúa ở với Ghê-đê-ôn thì sức mạnh của Đức Giê-hô-va đến trên một con người bình thường như bao nhiêu nông dân khác trong nhà Y-sơ-ra-ên. Chúa làm cho ông trở thành một tướng giải phóng dân Ngài khỏi ách người Ma-đi-an.

4. Chúa ở cùng Ma-ri

Thiên sứ vào nhà, nói: “… Chúa ở với chị!” (Lu-ca 1:28b). Một người nữ trong thời kỳ đó mang thai mà không có chồng thì theo luật pháp Môi-se phải bị ném đá. Thách thức đối với Ma-ri để trở thành mẹ Đức Chúa Jê-sus: mang Hài Nhi Jê-sus trong bụng mình có thể đem đến cho cô và gia đình những tai họa lớn, mặc dầu thiên sứ của Chúa đã mách bảo Giô-sép lo việc cưới xin Ma-ri, đó là công việc về sau. Tại thời điểm đó, lúc thiên sứ báo tin, thì tin này có lẽ không phải là tin mừng cho cô. Vì thế, “Ma-ri bối rối, tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì” (Lu-ca 1:29).

Ga-la-ti 4. 4-5

Lắm lúc chúng ta cũng bối rối khi Chúa giao cho trọng trách. Bối rối không biết mình có làm được không? Người ta nghĩ gì về mình? Đó là thường tình, ít người dám tuyệt đối vâng phục để Chúa sử dụng mình trong những hoàn cảnh đặc biệt.

Hãy học gương của Ma-ri: nếu cô không vâng phục, có thể Chúa sẽ dùng người khác, cô sẽ trở thành con người bất hạnh chứ không phải như người được ơn như thiên sứ nói nữa. “Thiên sứ bảo: ‘Đừng sợ, Ma-ri, vì chị đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời’” (Lu-ca 1:30).

Một người được ơn theo câu 30 thì không sợ hãi như lời thiên sứ nói. Người được ơn là người can đảm, dám chịu nhục nhã, khó khăn, hoạn nạn, bắt bớ vì Chúa. Nếu được Chúa ở  cùng, được ơn trước mặt Chúa, thì chúng ta không còn lý do gì phải sợ hãi. Con người can đảm, không sợ hãi là con người được Chúa giao thác những công tác vĩ đại không ai ngờ như Môi-se, Giô-suê, Ghê-đê-ôn, Ma-ri hoặc như Tống Thượng Tiết, Billy Graham, được Chúa sử dụng đem vô số người về cho Chúa.

5. Phần chúng ta, là môn đồ của Đức Chúa Jê-sus

Ngày nay, chúng ta là những môn đồ của Đức Chúa Jê-sus, phải can đảm, không lo lắng nhưng vui mừng làm công tác Chúa giao một cách hết lòng, chờ đợi Chúa hướng dẫn, vì Chúa có hứa rằng: Và này, Thầy ở với các con luôn luôn, từ nay cho đến ngày tận thế! (Ma-thi-ơ 28:20).

Có Chúa ở cùng, chúng ta không còn lo sợ nữa. Vì Đức Giê-hô-va ở với tôi như một tay anh hùng đáng khiếp; nên những kẻ bắt bớ tôi sẽ vấp ngã, sẽ chẳng thắng hơn… (Giê-rê-mi 20 :11). Xin Chúa cho chúng ta cũng như tiên tri Giê-rê-mi kinh nghiệm được sự bênh vực của Chúa. Khi Đấng vô địch ở cùng, không ai làm hại chúng ta được.

Vì Đức Chúa Jê-sus giáng sinh để đem sự cứu rỗi cho quý vị và tôi, nếu chúng ta không ý thức được tầm mức cao cả của việc Chúa giáng sinh thì chúng ta chỉ coi lễ Giáng sinh như buổi lễ hàng năm mà mình kỷ niệm, đến dự lễ để nghe ban diễn lễ hòa ca những bài hát giáng sinh, gặp gỡ bạn bè tay bắt mặt mừng, chưng diện cho mình với những bộ áo mới, hay dù những bữa ăn thịnh soạn…

Xin Chúa giúp quý vị và tôi ý thức được tầm mức quan trọng của việc Chúa giáng sinh. Chúa đến để cứu mình. Ngài “cứu dân mình ra khỏi tội” bằng cách chết thay cho mình, sống lại cho mình. Nếu ý thức được như thế thì mình sẽ được Đấng đã ở với Ma-ri cũng ở với mình, được sự can đảm của Đức Chúa Jê-sus để đi cứu người hư mất.