Đọc Kinh Thánh Hàng Ngày 8/6/2018

Chúa là Đấng đã cho chúng tôi thấy vô số gian truân đắng cay,
Sẽ làm cho chúng tôi được sống lại.
Và đem chúng tôi lên khỏi vực sâu của đất.

Thi thiên 71:20