Đọc Kinh Thánh Hàng Ngày 20/6/2018

Ta sẽ đứng nơi vọng canh,

chôn chân nơi đồn lũy,

rình xem Ngài bảo ta điều gì,

và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta.

Ha-ba-cúc 2:1