Đọc Kinh Thánh Hàng Ngày 18/6/2018

Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi,
Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu,
Khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.

Ha-ba-cúc 3:19