Đọc Kinh Thánh Hàng Ngày 15/6/2018

Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống,
Giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi,
Và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi.

Thi thiên 138:7