Đọc Kinh Thánh Hàng Ngày 9/6/2018

Hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen danh Ngài;
Khá đắp đường cái cho Đấng cỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng:
Đức Giê-hô-va là danh Ngài; hãy vui mừng trước mặt thánh Ngài.
Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài,
Là cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa.

Thi thiên 68:4-5