Đọc Kinh Thánh Hàng Ngày 6/6/2018

Đức Giê-hô-va là Ánh sáng và là sự Cứu rỗi tôi:
Tôi sẽ sợ ai?
Đức Giê-hô-va là Đồn lũy của mạng sống tôi:
Tôi sẽ hãi hùng ai?

Thi thiên 27:1