Đọc Kinh Thánh Hàng Ngày 5/6/2018

Đức Giê-hô-va phán:

Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con;

đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa,

để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.”

Giê-rê-mi 29:11