Đọc Kinh Thánh Hàng Ngày 16/6/2018

Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa,
Và sẽ không có trái trên những cây nho;
Cây ô-li-ve không sanh sản,
Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn;
Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn,
Và không có bầy bò trong chuồng nữa.


Dầu vậy,tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va,
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.

Ha-ba-cúc 3:17-18