Đọc Kinh Thánh Hàng Ngày 13/6/2018

Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài;
Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho.
Đức Giê-hô-va bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài,
Song hủy diệt những kẻ ác.
Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va;
Nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài,
Cho đến đời đời vô cùng.

Thi thiên 145: 19-21