Đọc Kinh Thánh Hàng Ngày 10/6/2018

Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống;
Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc,
Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.

Thi thiên 16:11